Zarząd Koła PSOUU w Krośnie rozpoczął rekrutację osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną do projektu pn. Centrum Aktywizacji Społeczno-Zawodowej Osób Niepełnosprawnych, realizowanego w ramach programu Ministra Pracy i Polityki Społecznej „Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi”. W ramach projektu realizowane będą warsztaty aktywizujące w formie zajęć indywidualnych i grupowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i psychiczną:

  1. warsztaty aktywizacji zawodowej obejmujące:
    - warsztaty z zakresu aktywnego poruszania się po rynku pracy,
    - warsztaty praktyczne
  2. warsztaty z zakresu kształtowania umiejętności społecznych

Projekt realizowany będzie w okresie od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Udział w projekcie jest nieodpłatny.

Warunkiem udziału w projekcie jest złożenie w terminie do dnia 8 lipca 2013 r.

  1. oświadczenia o uczestnictwie w projekcie
  2. oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. kserokopii aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Dokumenty rekrutacyjne należy składać w siedzibie Zarządu: Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16 lub u kierowników placówek.

Komisja rekrutacyjna podejmie decyzję o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie w dniu 9 lipca 2013 r. i utworzy listę uczestników zadania.
Po zakończonej rekrutacji zostanie opracowany szczegółowy harmonogram realizacji zadania.

Wymagane Oświadczenia:

Oświadczenie o przystąpieniu do projektu » Pobierz
Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych » Pobierz