Informujemy, że Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w dniu 13.07.2018 rozpoczęło postępowanie w formie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności na dostawę wyposażania lokalu cukierniczo - gastronomicznego dla Zakładu Aktywności Zawodowej PSONI Koło w Krośnie realizowane w ramach projektu pn. "Zatrudnienie w ZAZ moją szansą" Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna Działanie: 8.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Lista załączników do zapytania: