W dniu 3 czerwca 2013 r. Zarząd PSOUU Koło w Krośnie podpisał umowę z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Rzeszowie na dofinansowanie ze środków PFRON będących w dyspozycji samorządu województwa podkarpackiego realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa istniejącego budynku oświatowo-dydaktycznego o część przeznaczoną do nauki i rehabilitacji dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z częściową jego przebudową- kategoria obiektu XI”.