PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Szkolenie w Klimkówce

W dniach 28-29 stycznia 2012 r. w Dworze Ostoia w Klimkówce odbyło się spotkanie integracyjno - szkoleniowe dla rodziców i opiekunów zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie. Tematem szkolenia była „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych intelektualnie szansą na lepszą jakość życia”. W spotkaniu wzięło udział 40 osób bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną. Uczestnicy szkolenia skorzystali z warsztatów integracyjnych, wysłuchali wykładów na temat spraw związanych z działalnością Stowarzyszenia, zapoznali się z aktualnymi przepisami prawnymi dotyczącymi pobytu uczestników w placówkach PSOUU oraz formami i metodami aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnością intelektualną. Byli również aktywnymi uczestnikami panelu dyskusyjnego z osobami niepełnosprawnymi aktywnymi zawodowo. Spotkanie połączone było z zabawą karnawałową przy muzyce.

Szkolenie miało na celu podniesienie wiedzy rodziców osób niepełnosprawnych intelektualnie z zakresu wspierania ich w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego poprzez wymianę praktycznych doświadczeń. Dzięki wspaniałym prelekcjom, pokazom slajdów oraz wymianie doświadczeń rodzice mogli się przekonać, że ich dzieci pomimo swojej niepełnosprawności są w stanie wykonywać użyteczną pracę.

Spotkanie integracyjno-szkoleniowe dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych

Szanowni Państwo!

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu integracyjno-szkoleniowym dla rodziców i opiekunów osób niepełnosprawnych, które odbędzie się w dniach 28-29 styczna 2012 r. w Dworze Ostoja w Klimkówce.

W programie spotkania – warsztaty integracyjne, sprawy związane z działalnością Stowarzyszenia, omówienie aktualnych przepisów prawnych dotyczących pobytu uczestników w placówkach PSOUU, spotkanie karnawałowe przy muzyce.

Koszt udziału:

  1. dla członka Stowarzyszenia lub jego współmałżonka - 20 zł/osoba,
  2. dla pozostałych osób – 50 zł/osoba.

Dojazd – autokarem, spod budynku OREW.
W czasie trwania szkolenia istnieje możliwość zapewnieniem opieki czasowej dla dziecka w formie pobytu na treningu mieszkalnictwa.

Zgłoszenia do udziału w szkoleniu wraz z informacją o korzystaniu z dojazdu oraz pobytu dziecka na treningu proszę złożyć w terminie do dnia 20 stycznia 2012 r.

Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń potwierdzonych wpłatą u kierownika placówki, do której uczęszcza Wasze Dziecko lub w siedzibie Stowarzyszenia p. nr 24.

Szczegółowe informacje o godzinie wyjazdu wraz z programem pobytu zostaną podane po zakończeniu przyjmowana zgłoszeń.

Przewodniczący Zarządu Koła PSOUU w Krośnie
Grzegorz Bliźniak

Konferencja Grudzień 2011r.

Banner UE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia
na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym
Koło w Krośnie

zaprasza na Konferencję nt.:
”Droga do zatrudnienia osób z niepełnosprawnością intelektualną”, podsumowującą realizację projektu „Mniej sprawni nie mniej potrzebni”

Konferencja odbędzie się dnia 14 grudnia 2011r. w Hotelu „Krosno – Nafta” przy ul. Lwowskiej 21 w Krośnie

Rozpoczęcie Konferencji o godz. 10:00 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 Program Konferencji »

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Rada Ministrów w dniu 27 września 2011 r. przyjęła uchwałę ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011 r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011 r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie i grudniu 2011 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy).

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011 r. będzie przyznane po 31 października 2011 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. WNIOSKI należy składać w Ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna