PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Aktualności:

Walne Zebranie Członków Koła

W dniu 29 marca 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia, w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16 odbyło się Walne Zebranie Członków PSOUU Koło w Krośnie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Członkowie Koła przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2011.

Zgodnie ze Statutem PSOUU Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku. Raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora. Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSOUU. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.

W imieniu Zarządu Koła PSOUU dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia biorącym udział w Walnym Zebraniu za przybycie na obrady, a tym samym odpowiedzialną i aktywną postawę.

Grzegorz Bliźniak
Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie

Szkolenie dla pracowników placówek PSOUU w Krośnie

W dniach 17-18.04.2012r. o godz. 15:00 w siedzibie Stowarzyszenia w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16 (budynek OREW) odbędzie się szkolenie dla pracowników PSOUU w Krośnie nt. „Mediacje. Rozwiązywanie konfliktów”:

  1. w dniu 17.04.2012 r. Grupa I - pracownicy OWI i OREW
  2. w dniu 18.04.2012 r. Grupa II - pracownicy WTZ i ŚDS.

Szkolenie prowadzić będzie Pani Bożena Rospond.

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.04.2012 r. u kierowników placówek.

 Zarząd Koła PSOUU w Krośnie

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie w dniu 5 lutego 2012 r. podczas koncertu charytatywnego przeprowadziło zbiórkę publiczną w formie sprzedaży przedmiotów wykonanych przez osoby niepełnosprawne.

W wyniku zbiórki pozyskano kwotę 21.745,66 zł . Zbiórka nie została obciążona żadnymi kosztami.

Zebrane środki pieniężne zostały w całości przeznaczone na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W imieniu osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodziców serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom.

 Zarząd Koła PSOUU w Krośnie.

Komunikat w sprawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r.

Rada Ministrów, w dniu 27 grudnia 2011 r., przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne oraz rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od stycznia do marca 2012 r. Uchwała i rozporządzenie przewiduje, że niektóre osoby, tj. matka, ojciec lub opiekun faktyczny dziecka (opiekun faktyczny dziecka, to osoba faktycznie opiekująca się dzieckiem, która wystąpiła z wnioskiem do sądu rodzinnego o jego przysposobienie), mające w styczniu, lutym lub marcu 2012r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.), otrzymają dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie. Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

Inne niż wyżej wymienione osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, nie są objęte rządowym programem wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty, marzec 2012 r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne (tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy). W związku z powyższym, decyzje ustalające prawo do pomocy podpisuje organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne, tj. wójt, burmistrz lub prezydent miasta lub upoważniony do realizacji świadczeń rodzinnych w danej gminie kierownik/pracownik ośrodka pomocy społecznej lub innej jednostki organizacyjnej gminy.
Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organów wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacza, że jego forma jest dowolna).
Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 stycznia 2012r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. będzie przyznane po 31 stycznia 2012 r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.
Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania. Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc styczeń, luty lub marzec 2012 r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za ww. miesiące. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacania przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne. Dane dotyczące realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne będą zbierane przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej odrębnym sprawozdaniem jednorazowym za pomocą aplikacji statystycznej QuickStat. W związku tym, a także mając na względzie, że świadczenie w kwocie 100 zł dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne nie jest świadczeniem rodzinnym, w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym z zakresu świadczeń rodzinnych sporządzanym za I kwartał 2012 r. nie należy wykazywać danych w powyższym zakresie.

Pomoc będzie realizowana ze środków budżetu państwa.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. (Dz.U.Nr 295 poz. 1746 z dnia 31 grudnia 2011 r.).

Gala Operetkowa „Wielka sława to żart”

W dniu 5 lutego 2012 r. w Regionalnym Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie odbył się koncert Charytatywny - Gala Operetkowa „Wielka sława to żart” , nad którym patronat honorowy objęła Pani Elżbieta Łukacijewska - Poseł do Parlamentu Europejskiego.

Wśród licznie zgromadzonej publiczności obecna była Pani Poseł Łukacijewska oraz Prezydent Krosna Piotr Przytocki.

Wystąpili artyści Opery Krakowskiej, Opery Śląskiej w Bytomiu, Teatru Muzycznego w Gliwicach, Piwnicy pod Baranami, gościem specjalnym była Miss Polonia 1992 Pani Ewa Wachowicz.

W trakcie koncertu prowadzona była sprzedaż prac wykonanych przez osoby niepełnosprawne oraz uczniów Liceum Plastycznego w Krośnie.

Całkowity dochód z koncertu zostanie przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie.

Organizatorami koncertu byli: Podkarpackie Biuro Koncertowe oraz Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Koło w Krośnie W imieniu rodziców oraz osób niepełnosprawnych serdecznie dziękujemy:

  1. współorganizatorowi koncertu Panu Markowi Wiatrowi oraz wszystkim artystom,
  2. Pani Joannie Frydrych i Panu Krzysztofowi Topolskiemu,
  3. pracownikom PSOUU Koło w Krośnie za ich zaangażowanie w codzienną pracę terapeutyczną oraz w organizację koncertu,
  4. sponsorom i instytucjom, którzy wsparli nasze dzieło finansowo i pomogli w organizacji Gali.

Darmowy Program PIT

Darmowe rozliczenie PIT możliwe jest dzięki firmie PITax.pl Łatwe podatki.

Darmowy Program PIT

Rok wczesnej interwencjiPodjęta inicjatywa ma na celu uczczenie jubileuszu 40-lecia wczesnej interwencji. Promuj z nami działalność Ośrodków Wczesnej Interwencji.

› poznaj szczegóły ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna