Zarząd Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków PSONI Koło w Krośnie odbędzie się w dniu 22 czerwca 2022 r. o godz. 1600 w Ośrodku Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16.

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 1615.

 

Zarząd Koła PSONI w Krośnie zwraca się z prośbą o niezawodne przybycie. Obecność na Walnym Zebraniu jest obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia i daje możliwość bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje, a tym samym na rozwój Stowarzyszenia i przyszłość osób z niepełnosprawnością intelektualną.

 

Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania, sekretarza.
 3. Wybór: Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Wnioskowej.
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie ważności Zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła.
 7. Powitanie nowych członków Koła.
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Koła w roku 2021.
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2021.
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 11. Wolne wnioski i dyskusja.
 12. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.
 14. Zakończenie obrad.

 

W celu umożliwienia Państwu udziału w Walnym Zebraniu Sprawozdawczym Członków PSONI Koło w Krośnie informujemy, że istnieje możliwość zapewnienia opieki Państwa dzieciom w placówkach, do których uczęszczają. Potrzebę zapewnienia opieki prosimy zgłaszać kierownikom placówek w terminie do dnia 20.06.2022 r. do godz. 1000.