Niniejszym informujemy, iż Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Krośnie w dniu 24 kwietnia 2013 r. rozpoczęło postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na wybór wykonawcy robót budowlanych zadania pn. "Rozbudowa istniejącego budynku oświatowo-dydaktycznego o część przeznaczoną do nauki i rehabilitacji dla dzieci z upośledzeniem umysłowym wraz z częściową jego przebudową-kategoria obiektu XI”.

 

Lista załączników do Przetargu: