Uprzejmie informuję, że Komisja prowadząca postępowanie ofertowe na wybór wykonawcy robót budowlanych pn.: „Utwardzenie dróg dojazdowych i parkingu w obiekcie PSOUU w Potoku”, zakończyła pracę. W wyniku ww. postępowania ofertowego wpłynęły 2 oferty.

  1. W oparciu o postanowienia SIWZ został wyłoniony Wykonawca:
    Firma Usługowa Handlowa Produkcyjna „ŁOŚ-BUD” Wiesław Łoś 38-430 Miejsce Piastowe, Rogi 61b.
    Cena najkorzystniejszej oferty brutto: 87.930,01 zł (słownie : osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych 01/100).
  2. Wykluczony Wykonawca : Usługi Budowlane Marian Magierowski 38-400 Krosno, ul. Grodzka 67/28

 

Uzasadnienie:

Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu podanych w SIWZ tj. brak opłaconej polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

W związku z tym, że oferta Wykluczonego Wykonawcy była najdroższa i uzupełnienie brakujących dokumentów nie miało by wpływu na wynik postępowania, Zamawiający nie wystąpił o uzupełnienie tych dokumentów. Skutkiem wykluczenia Wykonawcy jest odrzucenie jego oferty.

Zgodnie z zasadami konkurencyjności stosowanymi w niniejszym postępowaniu ofertowym protokół przebiegu oceny ofert, załączniki do protokółu oraz oferty złożone przez wykonawców są jawne i można się z nimi zapoznać w godzinach od 8.00 – 14.00 w dni robocze w siedzibie wykonawcy ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno, po uprzednim złożeniu pisemnego wniosku o udostępnienie tych dokumentów.