Mieszkanie wspomagane w Potoku jest formą mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami. Zostało utworzone w maju 2017 r. ze środków EFS. Aktualnie mieszka w nim 12 osób z niepełnosprawnością.

W mieszkaniu realizowane są usługi będące kontynuacją założeń projektu RPO WP (Działanie: 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych, Oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer konkursu : RPPK.08.03.00-IP.01-18-011/16 RPO WP na lata 2014-2020). Mieszkańcy korzystają z usług wspierających pobyt w formie usług asystenckich, opiekuńczych i wspierających aktywność poprzez realizację treningów dostosowanych do potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkańców. Usługi wspierające realizowane są zgodnie z indywidualnym programem wsparcia. Program jasno określa obszary wymagające wsparcia oraz ich częstotliwość.

Usługi te obejmują treningi umiejętności praktycznych, higieny, samoobsługi, finansowy, zarządzania mieszkaniem, kulinarny, umiejętności spędzania czasu wolnego, interpersonalny, umiejętności społecznych, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych. Zajęcia te pozwalają na nabywanie bądź doskonalenie umiejętności potrzebnych w samodzielnym i niezależnym życiu. Podczas zajęć kształtowane i doskonalone są następujące umiejętności: umiejętność nawiązywania kontaktów z otoczeniem, orientacja w środowisku społecznym i rodzinnym, doskonalenie samoobsługi w zakresie mycia, ubierania się, toalety, jedzenia. Podczas zajęć stosowane są metody i formy pracy dobrane do rodzaju niepełnosprawności, poziomu funkcjonowania mieszkańców.

Mieszkańcy aktywnie uczestniczą w życiu społeczności lokalnej.

 

Opiekun mieszkania: Kamil KUBAL
38-404 Krosno, Potok 45 a
tel. 512 222 938