Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie poszukuje kandydata na stanowisko Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Krośnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami

Wymagania niezbędne:

  1. ukończone studia wyższe,
  2. specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej,
  3. co najmniej półroczny staż pracy na stanowisku, na którym miał bezpośredni kontakt z osobami z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami,
  4. pełna zdolność do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
  5. niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  6. znajomość obowiązujących regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia w sprawie środowiskowych domów samopomocy, statutu PSOUU.

Wymagane dokumenty:

  1. życiorys z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
  2. list motywacyjny,
  3. koncepcja funkcjonowania jednostki - Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Stowarzyszenia, w Krośnie, ul. Powstańców Śląskich 16, pokój nr 24, do dnia 10 sierpnia 2015 r.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny oraz życiorys powinny być opatrzone klauzulą: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)".