OFERTA PRACY

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie poszukuje kandydatów na stanowisko: Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej.

I. Stanowisko: Kierownik Zakładu Aktywności Zawodowej

II. Wymagania:

 1. wykształcenie: wyższe
 2. doświadczenie: co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku,
 3. przedłożenie koncepcji funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie uwzględniającej następujące dziedziny działalności zakładu:
  • produkcji podpałki ekologicznej K-LUMET
  • pralniczym
  • porządkowo-gospodarczym

III. Obowiązki:

 1. Kierowanie działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej.
 2. Utworzenie Zespołu Programowego oraz koordynacja jego pracy.
 3. Sporządzanie analiz sprawozdań, w tym rzeczowo-finansowych związanych z zakresem realizowanych zadań.
 4. Utrzymywanie kontaktów ze środowiskiem oraz pozyskiwanie odbiorców usług świadczonych przez Zakład.

IV. Miejsce i warunki pracy:

 1. Zakład Aktywności Zawodowej PSOUU Koło w Krośnie
 2. umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu

V. Wymagane dokumenty:

 1. aktualne CV ze zdjęciem
 2. list motywacyjny
 3. kserokopie dokumentów poświadczających kwalifikacje
 4. kserokopie dokumentów poświadczających przebieg pracy zawodowej
 5. oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 6. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 7. oświadczenie o niekaralności (osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe).

Szczegółowe informacje dotyczące składanej oferty można uzyskać w Biurze Obsługi Placówek PSOUU Koło w Krośnie tel. 13/ 43 271 16 lub osobiście Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16 pokój nr 24.

Oferty należy składać do dnia 31 maja 2014 r. osobiście w siedzibie Zarządu Koła PSOUU w Krośnie lub korespondencyjnie na adres: Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16, 38-400 Krosno z dopiskiem na kopercie „Oferta pracy na stanowisko kierownika Zakładu Aktywności Zawodowej w Krośnie”.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie na rozmowę kwalifikacyjną zaprosi wybranych kandydatów.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie zastrzega sobie prawo odwołania naboru na każdym etapie postępowania bez podania przyczyny.