Zarząd Koła Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie informuje, że tegoroczne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się w dniu 23 kwietnia 2013 r. (wtorek) o godz. 15:30 w budynku Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Krośnie ul. Powstańców Śląskich 16.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad
 2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, Zastępcy Przewodniczącego Zebrania oraz sekretarza.
 3. Wybór : Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
 4. Sprawozdanie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej w zakresie ważności Zebrania.
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zebrania Członków Koła
 7. Uroczyste przyjęcie nowych członków Koła.
 8. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu z działalności Koła w roku 2012
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z działalności w roku 2012 wraz z oceną pracy Zarządu Koła za rok 2012.
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdań.
 11. Wystąpienie przedstawicieli Platformy Self-adwokatów działającej przy Kole PSOUU w Krośnie – dyskusja, przyjęcie wniosków zgłoszonych przez Self-adwokatów.
 12. Wolne wnioski i dyskusja.
 13. Odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków.
 14. Głosowanie nad przyjęciem Uchwał i Wniosków.
 15. Zakończenie obrad.

W przypadku braku kworum w podanym terminie, wyznacza się następny termin zebrania w tym samym dniu na godz. 15:45.

Przypominamy o obowiązku uregulowania składek członkowskich za rok 2012. Wpłaty można dokonać w księgowości Koła (Krosno, ul. Powstańców Śląskich 16) lub podczas Walnego Zebrania u Skarbnika Zarządu Koła. Celem umożliwienia Członkom Koła udziału w Walnym Zebraniu w czasie jego trwania w budynku OREW czynna będzie świetlica. Ze względów organizacyjnych proszę o potwierdzenie udziału dziecka w zajęciach świetlicowych w terminie do dnia 19.04.2013 r. u dyrektora OREW (tel. 13/ 43 258 37).

Udział w Walnym Zebraniu jest podstawowym obowiązkiem każdego członka Stowarzyszenia. Obecność na Zebraniu daje możliwość wypowiedzenia się oraz zgłaszania własnych wniosków dotyczących prowadzonej działalności, a tym samym ma wpływ na podejmowane decyzje oraz określenie kierunków działań zmierzających do poprawy sytuacji życiowej osób z niepełnosprawnością intelektualną i ich rodzin.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie liczy na niezawodne przybycie.

Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie