Walne Zebranie Członków Koła jest Najwyższą Władzą Koła!

Corocznie odbywa się Walne Zebranie wszystkich członków Koła mające charakter sprawozdawczy, w trakcie którego członkowie stowarzyszenia przyjmują sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Koła w roku poprzednim, dokonują oceny pracy Zarządu Koła oraz mają możliwość zgłaszania swoich uwag i wniosków dotyczących kierunków działalności Koła. Raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora. Każde Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSOUU. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.

Tegoroczne Walne Zebranie Członków Koła PSOUU w Krośnie, które odbyło się w dniu 23 kwietnia 2013 r. miało charakter sprawozdawczy. W Zebraniu wzięło udział 60 osób, co stanowi jedynie 39% z ogólnej liczby uprawnianych członków Koła. W trakcie Walnego Zebrania przyjęto sprawozdania z działalności Zarządu Koła w roku 2012, sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz pozytywnie oceniono pracę Zarządu Koła w roku 2012. Zarząd Koła powitał w imieniu całej społeczności nowych członków Koła – niestety tylko połowa z nich wzięła udział w Zebraniu, a wszyscy uczestnicy dorocznego Zebrania wysłuchali wniosków Self-adwokatów działających przy Kole PSOUU w Krośnie.

W trakcie obrad Członkowie Stowarzyszenia zgłosili również wnioski do realizacji przez Zarząd tj.:

  1. 1. Dostosowanie zajęć prowadzonych w placówkach PSOUU Koło w Krośnie do wieku, sprawności psychofizycznej i zainteresowań uczestników zajęć, w tym organizacja cykliczny zajęć popołudniowych dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną.
  2. Podjęcie działań zmierzających do organizacji mieszkalnictwa wspomaganego.
  3. Prowadzenie działań propagujących członkostwo w PSOUU, zmierzających do pozyskiwania nowych członków Koła oraz zwiększających tożsamość organizacyjną członków.
  4. Organizowanie grup wsparcia dla rodziców w różnych grupach wiekowych i problemowych.
  5. Kontynuowanie szkoleń i spotkań integracyjnych.

Zarząd Koła PSOUU w Krośnie serdecznie dziękuje wszystkim członkom Stowarzyszenia, którzy wzięli udział w Walnym Zebraniu. Równocześnie Zarząd apeluje do osób, które nie brały udziały w zebraniu o aktywne włączenie się w życie Stowarzyszenia gdyż świadome i aktywne członkostwo w organizacji jest jej siłą i przekłada się na jej rozwój – a więc na zapewnienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną godnego życia.