W dniu 29 marca 2012 r. w siedzibie Stowarzyszenia, w Krośnie przy ul. Powstańców Śląskich 16 odbyło się Walne Zebranie Członków PSOUU Koło w Krośnie. Zebranie miało charakter sprawozdawczy. Członkowie Koła przyjęli sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności Stowarzyszenia oraz sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Koła za rok 2011.

Zgodnie ze Statutem PSOUU Walne Zebranie Członków Koła zwoływane jest co najmniej jeden raz w roku. Raz na 4 lata odbywa się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, które w głosowaniu tajnym wybiera Zarząd Koła, Komisję Rewizyjną oraz Elektora. Walne Zebranie Członków Koła obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad oraz według uchwalonego przez siebie regulaminu zgodnego ze Statutem PSOUU. Przebieg Walnego Zebrania Członków Koła jest protokołowany, a wszelkie dokumenty przechowywane są przez 5 lat.

W imieniu Zarządu Koła PSOUU dziękuję wszystkim członkom Stowarzyszenia biorącym udział w Walnym Zebraniu za przybycie na obrady, a tym samym odpowiedzialną i aktywną postawę.

Grzegorz Bliźniak
Przewodniczący Zarządu Koła
PSOUU w Krośnie