Projekt pn. "II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

PSONIMiasto Krosno Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna w kwocie 1000 zł

Realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie. W projekcie wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną mieszkańców Miasta Krosna.

Okres realizacji : 14 czerwiec 2017 r.

II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Upowszechnienie osiągniętych rezultatów.

II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Upowszechnienie osiągniętych rezultatów. W dniu 14 czerwca 2017 r. w Ogródku Jordanowskim w Krośnie odbyła się impreza o charakterze pikniku sportowego w ramach zadania publicznego: Podejmowanie działań w zakresie ochrony zdrowia i promocji zdrowego stylu życia, Tytuł zadania publicznego: II Dzień Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Działanie realizowane było przez Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie i współfinansowane ze środków Gminy Krosno. Celem zadania było promowanie wśród osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie Miasta Krosna zdrowego stylu życia, integracja ze środowiskiem lokalnym, zmiana postrzegania przez społeczeństwo osób z niepełnosprawnością intelektualną, integracja i współdziałanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, propagowanie aktywności fizycznej wśród osób z  niepełnosprawnością intelektualną, wzrost świadomości osób z niepełnosprawnością intelektualną dotyczący ochrony zdrowia, popularyzacja ruchu na świeżym powietrzu oraz integracja różnych środowisk wokół wspólnej idei.

W II Dniu Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną wzięło udział 40 osób z niepełnosprawnością intelektualną - mieszkańców Miasta Krosna. Poprzez zróżnicowanie działań podejmowanych przez uczestników imprezy oraz proponowane formy aktywności, wśród uczestników nastąpił wzrost poziomu świadomości dotyczący zdrowego stylu życia. Uczestnicy poznali różnorodne formy aktywności ruchowej. Plenerowy charakter imprezy pozwolił na zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością intelektualną przez środowisko lokalne (przypadkowe osoby z chęcią brały udział m.in. w rozgrzewce, kibicowały uczestnikom, nawiązywały rozmowy). Osoby z niepełnosprawnością intelektualną z różnych placówek współdziałały ze sobą, wzajemnie sobie kibicowały, nastąpiła integracja środowisk. Poprzez interakcję z przechodniami, przypadkowymi osobami, studentami z PWSZ w Krośnie nastąpiła integracja osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym. Zakładane rezultaty zostały osiągnięte w całości a ich oddziaływanie ma charakter trwały i skutkuje znaczną poprawą ogólnego funkcjonowania osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Krosno, dnia 28 lipca 2017 r.

Projekt pn. "Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Projekt pn. "Treningi mieszkalnictwa dla osób z niepełnosprawnością intelektualną"

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków Powiatu Krośnieńskiego, w kwocie 10.000,00 zł.

Uczestnikami zadania jest 21 osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie powiatu krośnieńskiego.

Okres realizacji: od 1 maja 2017 r. do 15 grudnia 2017 r.

Informacja o projekcie RPO 3.2

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej III Czysta energia, działanie 3.2 Modernizacja energetyczna budynków, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. „Termomodernizacja budynków Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Krośnie i Potoku”.

Bezpośrednim celem realizacji projektu jest wzrost efektywności energetycznej budynków Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie i Środowiskowego Domu Samopomocy i Ośrodka Wczesnej Interwencji w Potoku.
Wszystkie zadania planowane do realizacji w ramach projektu, są ukierunkowane na wsparcie efektywności energetycznej i racjonalnego zarządzania energią w infrastrukturze należącej do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Krośnie i Potoku. Dzięki temu nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię w przedmiotowych budynkach, a co za tym idzie zmniejszenie kosztów zaopatrzenia w energię oraz zmniejszenie emisji CO2.

Cele ogólne:

  • poprawa stanu technicznego obiektów należących do PSONI Koło w Krośnie;
  • wzrost komfortu cieplnego odczuwalnego przez użytkowników;
  • racjonalizacja kosztów zaopatrzenia budynków w energię;
  • zmniejszenie emisji CO2

Całkowita wartość projektu - 1 209 712,27 zł
Dofinansowanie Funduszu - 1 028 255,40 zł

Termin realizacji projektu: 1 luty 2016 r. - 29 grudnia 2017 r.

Informacja o projekcie RPO 6.2.2

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie realizuje projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr VI "Spójność Przestrzenna i społeczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pn. "Rozwój usług społecznych Koła PSONI w Krośnie poprzez budowę i wyposażenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych w Potoku oraz Wyposażenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Krośnie".

Celem projektu jest zwiększenie dostępności usług społecznych w zakresie mieszkalnictwa oraz reintegracji zawodowej i społecznej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkujących teren Miasta Krosna oraz Powiatu Krośnieńskiego.
Przedmiotem projektu jest budowa budynku mieszkalnego dla osób z niepełnosprawnością w Potoku oraz zakup wyposażenia wspierającego aktywizację i reintegrację zawodową osób z niepełnosprawnością intelektualną - uczestników zajęć Warsztatów Terapii Zawodowej w Krośnie. Realizacja projektu przyczyni się do poprawy jakości i warunków życia osób z niepełnosprawnością intelektualną, umożliwi im samodzielne i niezależne życie w integracji z możliwością decydowania o swoich wyborach.
Projekt realizowany w partnerstwie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Krośnie.

Całkowita wartość projektu - 1 625 527,62 zł
Dofinansowanie Funduszu - 649 631,37 zł

Termin realizacji projektu : 20 maja 2016 r. - 30 czerwca 2017 r.

 

Zapraszamy do obejrzenia foto relacji z budowy
Domu Rodzinnego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w Potoku

» obejrzyj zdjęcia

Zlecanie zadań przez PFRON - konkurs 13

  1. Projekt pn. "Warsztaty rozwoju osobistego dla osób z niepełnosprawnością intelektualną".
  2. Projekt pn. "Droga do samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną".
  3. Projekt pn. "Dam radę, potrafię, spróbuję" - wspomaganie rozwoju psychoruchowego dzieci 0-7 r.ż.

Projekty realizowane są w okresie - od 1 stycznia 2014r. do 31 marca 2017r.

Projekt pn. "Świetlica terapeutyczna Tęcza"

Współfinansowany przez Wojewodę Podkarpackiego w kwocie 10.000 zł.

Obejmuje prowadzenie zajęć opiekuńczo - wychowawczych dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w formie świetlicy terapeutycznej, której głównym założeniem będzie zapewnienie opieki wychowawczej, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień i umiejętności społecznych dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Okres realizacji: od 1 czerwca 2014r. do 31 grudnia 2014r.

Projekt pn. Prowadzenie zajęć prozdrowotnych "Jestem przyjacielem środowiska"

współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna, w kwocie 2.240,00 zł.

Realizowany przez Warsztat Terapii Zajęciowej w Krośnie. W projekcie bierze udział 20 osób niepełnosprawnych intelektualnie mieszkańców Miasta Krosna. Obejmuje realizację warsztatów psychologicznych i ekologicznych oraz treningu wykorzystania wiedzy ekologicznej w praktyce.

Okres realizacji: od 14 kwietnia 2014r. do 30 listopada 2014r.

PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna