Projekt pn. "Ginące obrzędy. Staropolskie Integracyjne Andrzejki dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

Projekt pn.

"Ginące obrzędy. Staropolskie Integracyjne Andrzejki
dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną"

Zadanie współfinansowane ze środków PFRON, będących w dyspozycji Powiatu Krośnieńskiego oraz Miasta Krosna. Wysokość dofinansowania - Powiat Krośnieński 2 000 zł, Miasto Krosno 620,43 zł.

Celem projektu jest organizacja zabawy Andrzejkowej dla dorosłych osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami z terenu miasta Krosna i powiatu krośnieńskiego. Impreza ma charakter integracyjny. W trakcie zabawy osoby z niepełnosprawnością intelektualną uczestniczyć będą w tradycyjnych wróżbach i zabawach andrzejkowych

Okres realizacji: listopad 2018

Projekt pn. XVI Integracyjny Rejs Żeglarsko-Turystyczny po Jeziorze Solińskim

Projekt pn.
XVI Integracyjny Rejs Żeglarsko -Turystyczny po Jeziorze Solińskim

Projekt współfinansowany ze środków PFRON, przez Urząd Miasta Krosna oraz Powiat Krośnieński w ramach zadania „Sport, kultura, turystyka i rekreacja osób niepełnosprawnych”. Projekt obejmuje organizację całodniowej imprezy integracyjnej, połączonej z rejsami po Jeziorze Solińskim.

Okres realizacji: 23 czerwca 2018 r.

Projekt pn. Prowadzenie zajęć prozdrowotnych "Szanuj zdrowie"

Projekt pn.
Prowadzenie zajęć prozdrowotnych "Szanuj zdrowie"

Projekt współfinansowany przez Urząd Miasta Krosna, w kwocie 3 000 zł.

Realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Krośnie. Zakres rzeczowy zadania obejmuje prowadzenie warsztatów prozdrowotnych o tematyce ochrony zdrowia, w tym racjonalnego żywienia, zajęć sportowych oraz przygotowanie i przeprowadzenie III Dnia Sportu i Zdrowego Stylu Życia dla Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Projekt adresowany wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną zamieszkałych na terenie miasta Krosna.

Okres realizacji: maj - październik 2018 r.

 

Projekt pn. "Klub Aktywności"

Projekt pn.
"Klub Aktywności"

Projekt współfinansowany ze środków Województwa Podkarpackiego na dofinansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej ramach "Wojewódzkiego Programu Pomocy Społecznej
na lata 2016-2023" , w kwocie 16 022,00 zł.

Obejmuje realizację zajęć klubowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. W ramach zajęć uczestnicy projektu będą nabywać, rozwijać oraz podtrzymywać umiejętności niezbędne do funkcjonowania w codziennym życiu. Uczestnicy zwiększą swoją samodzielność życiową poprzez rozwijanie umiejętności poznawczych, społecznych oraz zainteresowań i uzdolnień. Wszystkie zajęcia dostosowane będą do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników.

Okres realizacji : czerwiec – grudzień 2018 r.

 

Zlecanie zadań przez PFRON - Konkurs "Samodzielni i skuteczni" (Konkurs 4/2017)

Zlecanie zadań przez PFRON -
Konkurs " pn. „Samodzielni i skuteczni”
(Konkurs 4/2017)

Projekt pn. "Asystenci na miarę"
Termin realizacji : 1 stycznia 2018 r. - 31 marca 2019 r.

Celem projektu jest wsparcie asystenckie dla 20 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami w miejscu zamieszkania oraz w przestrzeni społecznej obejmujące kształtowanie i wspieranie samodzielności i niezależności w codziennym życiu, jak również zmniejszenie marginalizacji społecznej. Uczestnicy projektu są wspierani przez indywidualnych asystentów, średnio 20 godzin w miesiącu.

Każdy asystent wspiera jedną osobę z niepełnosprawnościach, w godzinach popołudniowych lub w weekendy. Forma i zakres pomocy dostosowane są do indywidualnych potrzeb i możliwości osób z niepełnosprawnościami.

Uczestnikami projektu są osoby dorosłe niepełnosprawne z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężoną niepełnosprawnością, które posiadają aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym.

Zlecanie zadań przez PFRON - Konkurs "Kurs na samodzielność - zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym" (Konkurs 2/2016)

Zlecanie zadań przez PFRON -
Konkurs "Kurs na samodzielność -
zwiększenie aktywności osób niepełnosprawnych w życiu społecznym"
(Konkurs 2/2016)
  1. Projekt pn. Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny - termin realizacji 1 kwietnia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

    Celem projektu jest kompleksowa, wieloprofilowa pomoc małemu dziecku i rodzinie realizowana w formie specjalistycznych zajęć dostosowanych do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych.

    Ze wsparcia mogą korzystać dzieci w do 7 roku życia, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Wymiar wsparcia terapeutycznego wynosi średnio 5 godzin tygodniowo. Zakres i intensywność oddziaływań terapeutycznych wynika z diagnozy i opracowanego na jej podstawie Indywidualnego Planu Działania.


  2. Projekt pn. Treningi mieszkalnictwa drogą do samodzielności i niezależności - termin realizacji 1 stycznia 2017 r. - 31 marca 2019 r.

    Celem projektu jest zwiększenie samodzielności osób z niepełnosprawnością intelektualną poprzez prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć terapeutycznych, które mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych w codziennym samodzielnym życiu osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz wsparcie ich rodzin.

    Treningi mieszkalnictwa odbywają się w cyklu tygodniowym. Średniomiesięcznie projektem zostanie objętych 30 osób z niepełnosprawnością intelektualną i sprzężonymi niepełnosprawnościami.

 

PROJEKTY - PFRON

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektów dofinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

› Więcej ...

PROJEKTY - Pozostałe

Projekty współfinansowane ze środków samorządu województwa podkarpackiego, samorządu powiatu krośnieńskiego, Gminy Krosno

› Więcej ...

PROJEKTY - Fundusze europejskie

Projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

› Więcej ...

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna