Wczesna interwencja szansą dla dziecka i rodziny

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania dziecka we wszystkich sferach rozwojowych, kompensowanie różnic spowodowanych niepełnosprawnością poprzez kompleksową, ciągłą i wielospecjalistyczną terapię i rehabilitację, a także poprawa funkcjonowania rodziny poprzez wsparcie i naukę radzenia sobie w nowej sytuacji życiowej oraz nabycie umiejętności pracy terapeutycznej z dziećmi.

Uczestnikami projektu są dzieci do 7 r.ż., posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, z opóźnieniem psychoruchowym lub ze zdiagnozowaną niepełnosprawnością. Z projektu korzysta 70 dzieci.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Termin realizacji: 1 kwietnia 2017 r. do 31 marca 2019 r.

Warunki rekrutacji:

 1. Posiadanie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności,
 2. Złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie,
 3. Uzyskanie pozytywnej opinii o zakwalifikowaniu do udziału w projekcie,
 4. Złożenie oświadczenia zobowiązującego do regularnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach projektu

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu:

 • kinezyterapia z elementami integracji sensorycznej
 • terapia logopedyczna
 • terapia psychologiczna
 • terapia pedagogiczna

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu:

 1. Zatrudnienie personelu realizującego projekt, opracowanie harmonogramu treningów mieszkalnictwa, przeprowadzenie akcji informacyjnej o realizacji projektu - kwiecień 2017 - marzec 2019
 2. Rekrutacja uczestników projektu - kwiecień 2017 i w sytuacji posiadania wolnego miejsca w projekcie
 3. Opracowanie diagnozy dotyczącej stanu funkcjonowania osoby z niepełnosprawnością, opracowanie IPD - kwiecień - maj 2017
 4. Realizacja IPD - prowadzenie indywidualnych i grupowych zajęć terapeutycznych - kwiecień 2017 - marzec 2019
 5. Okresowa ewaluacja IPD - wrzesień 2017, marzec 2018
 6. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z realizacji projektu - zgodnie z umową

Szczegółowe informacje o realizacji projektu są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Wczesnej Interwencji w Potoku › owipotok.org.pl

Copyright (c)
Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Krośnie.
Wszelkie prawa zastrzeżone. Powered by Joomla.

Korzystając z tego serwisu akceptujesz naszą Politykę Bezpieczeństwa oraz Politykę Cookies. W celu zapoznania się z Klauzulą Informacyjną prosimy o wybranie odnośnika
Klauzula informacyjna